Por tani

Procedura e Test-it Harmony

Para zbatimit të Test-it Harmony, gruaja shtatzënë duhet të bëjë një ekzaminim me ultratinguj për të përcaktuar javën e shtatzënisë dhe a bëhet fjalë për shtatzani të vetme ose të shumëfishtë.
Procedura e Test-it Harmony

Procedura e testimit

Test-i Harmony mund të bëhet nga java e 10-të e shtatzanisë (GN 10+0). Para zbatimit të Test-it Harmony, gruaja shtatzënë duhet të bëjë një ekzaminim me ultratinguj për të përcaktuar javën e shtatzënisë dhe a bëhet fjalë për shtatzani të vetme ose të shumëfishtë.

Procedura është ilustruar në fotografinë poshtë:

Procedura Harmony prenatalnog testa

Detajisht hapat janë:

 1. Pacientja dëshiron të bëjë Testin Harmony

 2. Këshillimi gjenetik

 3. Marrja e mostrës së gjakut venoz të nënës

 4. Plotësimi i Kërkesës për kryerjen e analizës

 5. Dërgimi i mostrës në laboratorin Cenata GmbH në Gjermani

 6. Kryerja e analizës

 7. Izolimi i plazmës nga gjaku i përgjithshëm Izolimi cfDNA Analiza DANSR Microarray (hibridizimi, shfaqja e imazhit) Analiza FORTE

 8. Analiza e të dhënave dhe përpilimi i gjetjeve të raportit

 9. Dërgimi i rezultateve Bio Save Tirana

 10. Pagimi

 11. Bio Save Tirana lajmëron pacienten për rezultatet e analizës

   

Parakushtet për bërjen e Test-it Harmony

Testi mund të bëhet në të gjitha shtatzanitë, dhe në rastin e fekondimit In Vitro (IVF), pavarësisht nëse ajo ishte një qelizë e vezëve të dhuruar apo jo. Test-i Harmony është gjithashtu i zbatueshëm në shtatzanitë binjake. Përcaktimi i çrregullimeve të kromozomeve të seksit (X, Y), siç është, për shembull, sindromi i Tarner ose Klinefelter, aktualisht nuk është i mundur në binjakë.

Tabela më poshtë ofron një pasqyrë të opsioneve të Test-it Harmony që mund të bëhen aktualisht në një shtatzani të vetme, përkatësisht e shumëfishtë.

Harmony T21/18/13Harmony T21/18/13 + XY
Përcaktimi i gjinisë (sipas kërkesës)
Shtatzania e vetme (spontanisht ose me IVF)
Shtatzania me binjakë (spontanisht ose me IVF)

 

Parakusht për zbatimin e Test-it Harmony është informimi i hollësishëm i pacientes. Nëse  pacientja vendos për testin, i merret 2 x 9 ml gjaku venoz. Pas plotësimit të hollësishëm të Kërkesës për analizën, të dy epruvetat paketohen bashkë me udhëzimin e bashkangjitur dhe dërgohen me shërbimin ndërlidhës në laboratorin tonë në Gjermani. Kujdesin rreth marrjes së  gjakut dhe transportit e bëjnë bashkëpunëtorët e Bio Save Tirana.

Bio Save Tirana kujdeset që një mostër gjaku e një gruaje shtatzënë të vijë në laborator në Gjermani ditën e nesërme. Mostrat kurrë nuk duhet të ftohen ose ngrihen, përndryshe ndodh  hemoliza  dhe testi nuk mund të tregojë rezultatin që mund të interpretohet.

Test-i Harmony kryhet në përputhje me standardet gjermane dhe evropiane të cilësisë dhe mbrojtjes së të dhënave. Softueri i përdorur për të testuar testin ka shenjën CE.

Mostrat dhe të dhënat e pacientes nuk largohen nga Gjermania.

Koha e përpunimit, nga marrja e mostrës në laborator deri në dorëzimin e raportit të rezultateve, arrin në mesatarisht 3 ditë pune. Rezultatet e pacientes mbërrijnë në Bio Save Tirana jo më vonë se ditën e katërt të punës pas ditës së nxjerrjes së gjakut.

Shkaqet për mungesën e rezultateve

Në raste të rralla mund të ndodhë që pjesa e ADN-së së foshnjës (cffDNA) në gjakun e nënës të jetë relativisht e vogël dhe se rezultatet nuk mund të merren për këtë arsye. Në raste të tilla, laboratori ynë në Gjermani ripërsërit automatikisht analizat. Nëse nuk merret rezultati as pas  përsëritjes së testit, konsiderohet se rezultati „nuk mund të interpretohet“. Nëse është e nevojshme, është e mundur që të dërgoni një mostër të re të gjakut në një javë pak më vonë të shtatzanisë, pasi me rritjen e moshës së shtatzanisë, përmbajtja e ADN-së fetale (të foshnjës) (pjesë fetale) në gjakun e nënës rritet.

Figura 1: Lidhja midis "fraksionit të fetusit" dhe javës gestacionale (GN) (modifikuar sipas burimit)

Para javës së 21-të gestacionale : Fraksioni fetal rritet për 0.11 % në javë
Pas javës së 21-të
gestacionale: Fraksioni fetal rritet për 1.1 % në javë

Arsyet e tjera për analizë të pasuksesshme janë, për shembull, qelizat e vezëve të dhuruara, rastet e binjakut të humbur, anomalitë e panjohura kromozomale të pranishme në nënën dhe të tjera.

Arsyet e tjera për analizë të pasuksesshme janë, për shembull, qelizat e vezëve të dhuruara, rastet e binjakut të humbur, anomalitë e panjohura kromozomale të pranishme në nënën dhe të tjera.